เวลาบอสและมินิบอส


เวลาเกิดบอส

placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Erohim
แผนที่: Land of Trials
เวลาเกิด: 12 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ตาย)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Selupan
แผนที่: Raklion
เวลาเกิด: 12 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ตาย)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Kundun
แผนที่: Kalima 7 (วิธีลง Karima)
เวลาเกิด: 20.05 น.
(ใน 3 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Medusa
แผนที่: Swamp of Calmness
เวลาเกิด: 19.00 น.
(ใน 3 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Lord Silvester
แผนที่: Acheron(Uruk Mountain)
เวลาเกิด: 22.05 น.
(ใน 3 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Core Magriffy
แผนที่: Acheron(Nars)
เวลาเกิด: 21.05 น.
(ใน 3 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Lord of Ferea
แผนที่: Ferea
เวลาเกิด: 12-24 ชั่วโมง (นับจากเวลาตาย)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Nix
แผนที่: Nixie’s Lake
เวลาเกิด: 24 ชั่วโมง (นับจากเวลาตาย)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: God of Darkness
แผนที่: Swamp Of Darkness
เวลาเกิด: 18-24 ชั่วโมง (นับจากเวลาตาย)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่

เวลาเกิดมินิบอส

placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Ice Queen
แผนที่: Devias 4
เวลาเกิด: 0.01, 3.01, 6.01, 9.01, 12.01, 15.01, 18.01, 21.01 น.
(ใน 2 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Gorgon
แผนที่: Dungeon 3
เวลาเกิด: 0.11, 3.11, 6.11, 9.11, 12.11, 15.11, 18.11, 21.11 น.
(ใน 2 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Balrog
แผนที่: Lost Tower 7
เวลาเกิด: 0.21, 3.21, 6.21, 9.21, 12.21, 15.21, 18.21, 21.21 น.
(ใน 2 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Hydra
แผนที่: Atlans 3
เวลาเกิด: 0.31, 3.31, 6.31, 9.31, 12.31, 15.31, 18.31, 21.31 น.
(ใน 2 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Zaikan
แผนที่: Tarkan 2
เวลาเกิด: 0.41, 3.41, 6.41, 9.41, 12.41, 15.41, 18.41, 21.41 น.
(ใน 2 ชั่วโมงถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ : Sellihoden
แผนที่: Acheron(Debenter)
สุ่มตำแหน่งเกิด
เวลาเกิด: 1.05, 7.05. 13.05, 19.05 น.
(ใน 2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
placeholder placeholder placeholder
ชื่อ: Ukanva
แผนที่: Acheron(Debenter)
สุ่มตำแหน่งเกิด
เวลาเกิด: 1.05, 7.05. 13.05, 19.05 น.
(ใน 2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Silla
แผนที่: Acheron(Debenter)
สุ่มตำแหน่งเกิด
เวลาเกิด: 1.05, 7.05. 13.05, 19.05 น.
(ใน 2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
ชื่อ: Normus
แผนที่: Acheron(Debenter)
สุ่มตำแหน่งเกิด
เวลาเกิด: 1.05, 7.05. 13.05, 19.05 น.
(ใน 2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่
placeholder
ชื่อ: Muff
แผนที่: Acheron(Debenter)
สุ่มตำแหน่งเกิด
เวลาเกิด: 1.05, 7.05. 13.05, 19.05 น.
(ใน 2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่มีใครฆ่าบอสบอสจะหายไป)
รายการดรอปของ: คลิกที่นี่